Әлмәт муниципаль районы Советы карарлары

III чакырылыш карарлары

2019 ел

2019 елның 13 сентябрендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифасын биләүгә конкурс игълан итү турында» карар №320

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр проекты турында» карар №317

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2015 елның 16 июнендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында чаралар үткәрүгә вәкиллекле орган чыгымнары турындагы Нигезләмә хакында» 476 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №315

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 28 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмә хакында» 145 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында » карар №314

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 10 августындагы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнары муниципаль һәм муниципаль хезмәткәрләрне алмаштыручы затлар  өчен премияләр бирү һәм башка өстәмә түләүләр турында Нигезләмә хакында» 83 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №313

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2018 елның 13 декабрендәге «2019 елга,  2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында» 264 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №311

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2013 елның 11 мартындагы «Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру буенча  административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазифаи затлар исемлеген билгеләүче вәкаләтле орган турында»гы №286 карарына үзгәрешләр кертү туында» карар №309

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Яңа Никольский авыл җирлегенең генераль планы турында» карар №308

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Рафаэль Төхвәтуллин исемендәге премияне бирү турындагы Нигезләмә хакында»гы 2009 елның 21 маендагы №324 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №307

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль   районының   Мактаулы   гражданы   турында»гы  2006 елның 19 маендагы №72 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №306

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2015 елның 16 июнендәге «Әлмәт муниципаль районы милкендә булган кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ия булу һәм (яки) файдалануга тапшыру өчен билгеләнгән муниципаль мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару һәм бастырып чыгару тәртибен раслау турында» 473 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №303

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджеты турында»гы 2018 елның 13 декабрендәге 264 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №301

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләрнең яллаучы вәкил (эш бирүче) тарафыннан бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында коммерциячел булмаган оешмалар (сәяси партиядән һәм һөнәри Союз органыннан тыш) белән идарә итүдә бушлай нигездә катнашуга яки аларның коллегиаль идарәсе органнары составына керергә рөхсәт алу тәртибе турында  нигезләмә» карар №300

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләрен мәҗбүри дәүләт иминиятләштерүе турындагы нигезләмәне раслау хакында» карар №299

2019 елның 24 июнендәге «Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын биләүгә конкурс игълан итү турында» 296 номерлы карары

2019 елның 29 апрелендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2009 елның 25 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәренең җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре турында» №366 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №291

2019 елның 29 апрелендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2014 елның 19 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында бюджет процессы турындагы нигезләмә хакында» №414 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №289

2019 елның 29 апрелендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында» 2018 елның 13 декабрендәге №264 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №288

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр кертү турында» карар №282

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советы депутаты статусы турында Нигезләмә хакында»гы 2006 елның 3 февралендәге №37 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №286

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе турында» карары №285

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт турында»гы Нигезләмә хакындагы 2016 елның 28 декабрендәге №145 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №284

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнарының законга һәм муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезлǝмǝ хакында» карары №283

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советыһәм башкарма комитетының Мактау грамотасы, Рәхмәт хаты турында» карары №281

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Советының 2012 елның 19 октябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Башлыгының Рәхмәте  турында» №228 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №280

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы муниципаль казна учреждениеләренең бюджет сметасын төзү, раслау һәм алып бару тәртибе турында» карары №276

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2018 елның 13 декабрендәге №264 «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №275

2019 елның 19 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының ««Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Мактаулы гражданины» исемен бирү турында»  карары № 274

2019 елның 19 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе һәм Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетының 2018 ел эшчәнлеге нәтиҗәләре турында отчеты» карары № 273

Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе һәм Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетының 2018 ел эшчәнлек нәтиҗәләре турында отчеты 

2019 елның 19 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Башлыгының 2018 елдагы эшчәнлек нәтиҗәләре һәм 2019 елга бурычлар турында отчеты» карары № 272

Әлмәт муниципаль районы һәм Әлмәт шәһәре башлыгының 2018 елгы эшчәнлек буенча һәм 2019 елга бурычлар турында отчеты

 

2018 ел

2018 елның 28 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2014 ел 19 ноябрь «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджет процессы турындагы нигезләмә турында»гы №414 карарына үзгәрешләр кертү турындакарары № 269

2018 елның 28 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2017 елның 18 декабрендәге №211 «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турындакарары № 268

2018 елның 13 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль район Советының 2016 елның 28 декабрендәге №145 «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль район Советының муниципаль хезмәтләр Нигезләмәсе турында» карарына үзгәрешләр кертү турындакарары №267

2018 елның 13 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының   2017 елның  18 декабрендәге  №211 «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары № 265

2018 елның 13 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында карары № 264

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Советының  2006 елның 3 февралендә кабул ителгән №38 “Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы  Советы регламенты турында” гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №261

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр проекты турында карары №260

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2017 елның 5 маендагы №182 «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы муниципаль милкендә булган җир кишәрлекләрен бүлү нәтиҗәсендә шәхси милектә булган җир кишәрлекләре мәйданын арттыру өчен түләү күләмен билгеләү тәртибе турында»гы карарына үзгәреш кертү турында карары №259

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 29 апрелендәге №62 «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы милкендәге муниципаль мөлкәтне арендага бирү тәртибе турындагы нигезләмә хакында» гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №258

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль район Советының  2011 елның  28 апрелендәге  «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы муниципаль милкенә ия булу, файдалану, идарә итү һәм муниципаль милек белән эш итү тәртибе Нигезләмәсе турындагы» №77 карарына үзгәреш кертү турында карары №257

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2014 елның 25 апрелендәге №375 «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында җитәкче вазыйфалар һәм муниципаль хезмәт вазыйфаларының югары һәм баш төркемнәренә караган вакант кадрлар резервы турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №255

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы җирле үзидарә органы карамагындагы оешма (учреждение) җитәкчесе тарафыннан хезмәт вазыйфаларын башкарганда, мәнфәгатьләр каршылыгына китерә яки китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килүен хәбәр итү тәртибе турында карары №254

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Хезмәт (вазифа) тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу комиссиясе турында Нигезләмә раслау турында карары №253

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасында дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә кую, административ хокук бозулар хакында беркетмә төзергә хокуклы вазыйфаи затларның исемлеген билгеләүче вәкаләтле орган турында” 2013 елның 11 мартындагы № 286 карарына үзгәрешләр кертү турында карары №252

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Җирле үзидарә органнарына тапшырылган аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру өчен үз матди ресурсларыннан һәм финанс чараларыннан өстәмә файдалану хокукын гамәлгә ашыру турында карары №251

2018 елның 15ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының  2017 елның 18 декабрендәге  №211 «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №250

2018 елның 31 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Башкарма комитеты турында Нигезләмә карары № 244

2018 елның 31 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 10 августындагы “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  җирле үзидарә органнарының муниципаль вазыйфалар биләүче затларны һәм муниципаль хезмәткәрләрне бүләкләү турындагы Нигезләмә турында» 83 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №243

2018 елның 31маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Әлмәт муниципаль районының бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф челтәре кагылмый торган бюджет өлкәсе хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында карары № 242

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Әлмәт муниципаль районы  тарафыннан аерым мәсьәләләрне чишү буенча авыл җирлекләренең өлешчә вәкаләтен кабул итүе турында карары №241

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2006 елның 3 февралендәге “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының депутат статусы нигезләмәсе турында” 37 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №240

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 2008 елның 31 октябрендәге “Аерым эшчәнлекләрнең кеременә бердәм салым төре буларак салым системасын гамәлгә кертү, 2009 елның 1 гыйнварыннан аерым эшчәнлекләрнең кеременә бердәм салымның төп керемгә К2 корректлаучы коэффициентын һәм  эшчәнлек төрләрен билгеләү турында”  271 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №239

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Советының 2016 елның 28 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмә” 145 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №238

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр кертү турында" карары №237

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Контроль-хисап палатасы турында» 2011 елның 21 октябрендәге 124 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  карары №236

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи затлары, Әлмәт муниципаль районы хезмәткәрләре, Контроль-хисап палатасы рәисе хезмәтенә түләү тәртибе һәм шартлары турында" карары №233

2018 елның 2 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы муниципаль берәмлеге милкендәге мөлкәтне залогка тапшыру тәртибе турында” карары №227

 

2017 ел

2017 елның 18 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Муниципаль предприятиеләргә, учреждениеләргә (оешмаларга) гражданнарның, оешмаларның исемнәрен, тарихи вакыйгаларны мәңгеләштерү максатыннан аларның исемнәрен бирү, алыштыру тәртибе турында" карары №214

2017 елның 27 июлендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр кертү турында" карары №188

 

2016 ел

2016 елның 28 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр кертү турында" карары №142

2016 елның 29 апрелендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан  Республикасы  Әлмәт муниципаль районы  территориясендә җир участоклары  бирү нормалары турында" карары №64

 

2015 ел

2015 елның 16 июнендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Әлмәт муниципаль районы карамагында исәпләнүче, кече һәм урта  эшмәкәрлек субъектлары  кулланылуы өчен билгеләнгән милекне  формалаштыру, кертү һәм исемлекне бастырып чыгару  тәртибен  раслау турында" карары №473

2015 елның 6 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Биналар һәм корылмаларга тикшерү үткәрү тәртибе турында" карары №470

 

2013 ел

2013 елның 11 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан  Республикасында дәүләт вәкаләтләрен гамәләгә кую, административ хокук бозулар хакында беркетмә төзергә хокуклы  урындагы затларның  исемлеген билгеләүче вәкаләтле орган турында оештыруны билгеләүче вәкаләтле орган турында булмаган очракта, җир участоклары бирү турында" карары №286

2013 елның 7 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасында дәүләт вәкаләтләрен гамәләгә кую, хайван авыруларын кисәтү, аларны ликвидацияләү, дәвалау, кешеләр һәм хайваннарны әлеге авырулардан саклауны оештыруны билгеләүче вәкаләтле орган турында булмаган очракта, җир участоклары бирү турында" карары №273

 

2012 ел

2012 елның 9 августында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Өч һәм өчтән дә артык  балалары булган гражданнарга, аларга  тиешле шәһәр яки  авыл җирлеге чикләрендә формалашкан җир  участоклары булмаган очракта, җир участоклары бирү турында" карары №214

 

2011 ел

2011 елның 13 декабрендә расланган "Татарстан  Республикасы Әлмәт муниципаль районы территориясендә даими яшәүче, 18 яшькә җитмәгән өч һәм өчтән дә артык балалары булган гражданнарга бушлай һәм шәхси милек итеп җир участоклары бирү тәртибен билгеләү турында" карары №141

 

2006 ел

2006 елның 26 декабрендә расланган "Әлмәт муниципаль районы әләме турында" карары №138

Соңгы яңарту: 20 сентябрь 2019, 9:43

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования