Әлмәт шәһәре Советы карарлары

III чакырылыш карарлары 

2019 ел

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт  шәһәре Уставына үзгәрешләр проекты  турында» карар №169

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2016 елның  28 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмә хакында» 60 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №168

2019 елның 28 августында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2016 елның 10 августындагы «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре җирле үзидарә органнары муниципаль хезмәткәрләренә премияләр һәм башка өстәмә түләүләр турындагы Нигезләмә хакында» 42 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карар №167

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  2013 елның 15 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре территориясендә җир салымы турында» 116 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында » карар №166

2019 елның 28 августында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2019 елга,  2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджеты турында»гы 2018 елның 13 декабрендәге 132 номеры карарына үзгәрешләр кертү хакында» карар №165

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советы муниципаль хезмәткәрләрнең яллаучы вәкил (эш бирүче) тарафыннан бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында коммерциячел булмаган оешмалар (сәяси партиядән һәм һөнәри Союз органыннан тыш) белән идарә итүдә бушлай нигездә катнашуга яки аларның коллегиаль идарәсе органнары составына керергә рөхсәт алу тәртибе турында нигезләмә» карар №159

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2015 елның 16 июнендәге «Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре милкендә булган кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ия булу һәм (яки) файдалануга тапшыру өчен билгеләнгән муниципаль мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару һәм бастырып чыгару тәртибен раслау турында»гы 184 номерлы карарына  үзгәрешләр кертү турында» карар №158

2019 елның 26 июлендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2019 елга,  2020 һәм 2021 еллар план чорына бюджеты турында»гы 2018 елның 13 декабрендәге 132 номеры карарына үзгәрешләр кертү хакында» карар №157

2019 елның 29 апрелендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2014 елның 19 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәрендә бюджет процессы турындагы нигезләмә хакында» №152 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №151

2019 елның 29 апрелендә расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2018 елның 13 декабрендәге «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәре бюджеты турында» №132 карарына үзгәрешләр кертү турында» карар №150

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт Муниципаль районы Әлмәт шәһәр  Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советы депутаты статусы турында Нигезләмә хакында»гы 2006 елның 27 январендагы №26 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №148

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре территориясен төзекләндерү кагыйдәләре турында» карары №147

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә муниципаль хезмәт турында Нигезләмә хакында»гы 2016 елның 28 декабрендәге №60 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №146

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре җирле үзидарә органнарының закон һәм муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү  Нигезләмәсен  раслау турында» карары №145

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре бюджетыннан Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетына башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибе һәм шартлары турындагы Нигезләмә хакында» карары №143

2019 елның 25 мартында расланган«Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре муниципаль казна учреждениеләренең бюджет сметасын төзү, раслау һәм алып бару тәртибе турында» карары №142

2019 елның 25 мартында расланган «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре бюджеты турында»гы 2018 ел 13 декабрь №132 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №141

2019 елның 19 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Башлыгының 2018 елдагы эшчәнлек нәтиҗәләре һәм 2019 елга бурычлар турында отчеты» карары №140

Әлмәт муниципаль районы һәм Әлмәт шәһәре башлыгының 2018 елгы эшчәнлек буенча һәм 2019 елга бурычлар турында отчеты

2018 ел

2018 елның 28 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2014 ел 19 ноябрь «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәрендә бюджет процессы турындагы нигезләмә турында»гы №152 карарына үзгәрешләр кертү турындакарары № 138

2018 елның 28 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝр Советының  2017 елның 18 декабрендәге №102 «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝре бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турындакарары № 137

2018 елның  13 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝр Советының 2016 елның 28 декабрендәге № 60 «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝр Советының муниципаль хезмәтләр Нигезләмәсе турында» карарына үзгәрешләр кертү турында карары №135

2018 елның 13 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝр Советының   18 декабрь  2017 ел  №102 «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝре бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары № 133

2018 елның 13 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре бюджеты турында карары №132

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы  Әлмәт шәһәр Советының  2006 елның 27 январендә кабул ителгән №27 “Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советы регламенты турында” гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №130

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан  Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Уставына үзгәрешләр проекты  турында карары №129

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмǝт шәһәр Советының 2014 елның 17 декабрендәге №160 “Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы “Әлмәт шәһәре” муниципаль берәмлегендә халык дружинасы турында нигезләмә“ карарына үзгәрешләр кертү турында карары №128 

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәре территориясендә физик затларның милкенә салым турында» 2014 елның 19 ноябрендәге №150 карарына үзгәрешләр кертү турында» карары №127

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмǝт шәһәр Советының 2013 елның 15 ноябрендәге №116 “Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмәт шәһәре территориясендә җир салымы турында” гы карарга үзгәрешләр кертү турында карары №126

2018 елның 15 ноябрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмǝт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝр Советының 18 декабрь  2017 ел  №102 «2018 елга, 2019 һәм 2020 еллар план чорына Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмǝт шǝһǝре бюджеты турында»гы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №125

2018 елның 17 июлендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2014 елның 19 ноябрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт шәһәре территориясендә физик затларның милкенә салым турында” 150 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №124

2018 елның 31 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2013 елның 15 ноябрендәге  “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре территоритясендә җир налогы турында”гы 116 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №122

2018 елның 31маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2016 елның 10 августындагы “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре җирле үзидарә органнарының муниципаль хезмәткәрләрен премияләү турындагы Нигезләмә турында” 42 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №121

2018 елның 31 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районыӘлмәт шәһәре Башкарма комитеты турында Нигезләмәкарары №120

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының Әлмәт шәһәре 2013 нче елның 19 нчы апрелендәге  98 нче номерлы “Татарстан республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре территориаль иҗтимагый үзидарәсен оештыру тәртибенең торышы турындагы”  карарына үзгәрешләр кертү турында карары №119

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының 2014 елның 17 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының "Әлмәт шәһәре" муниципаль берәмлегендә халык дружинасы турындагы нигезләмә турында»гы 160 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында”карары №118

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  2006 елның 27 январендагы “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районыӘлмәт шәһәр Советы депутаты статусы турында нигезләмә” турындагы 26 карарына үзгәрешләр кертү турында карары №115

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районыӘлмәт шәһәр Советының “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә муниципаль хезмәт турында нигезләмә” 2016 ел, 28 декабрь 60 карарына үзгәрешләр кертү турында карары №114

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  Әлмәт муниципаль районыӘлмәт шәһәремуниципаль хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү тәртибе һәм шартлары турында карары №113

2018 елның 2 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәр Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы “Әлмәт шәһәр” муниципаль берәмлеге милкендә булган мөлкәтне залогка тапшыру тәртибе турында карары №110

Соңгы яңарту: 20 сентябрь 2019, 9:47

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования